Newsletter nr.5

CE ESTE FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA

Perfecționarea pregătirii profesionale prin actualizarea cunoștințelor dobândite în timpul studiilor și dobândirea de noi cunoștințe /abilități în calificarea pe care o persoană o posedă deja.

Obținerea unei alte calificări profesionale prin specializarea într-o altă activitate (recalificare, policalificare) care presupune căpătarea de deprinderi și competențe noi. Acumularea unor cunoștințe suplimentare ce vor fi utile mai târziu (așa numita ”anticipare profesională”).

Formarea profesionala continua sau permanenta (FPC) presupune 

În contextul actual al eforturilor de a contracara efectele crizei economice mondiale, problema competitivităţii resurselor umane este un domeniu prioritar de intervenţie. Piaţa muncii are nevoie de forţă de muncă înalt calificată şi adaptabilă, conformă cu cererea actuală, asigurarea calificărilor şi cunoştinţelor necesare integrării şi mobi- lităţii pe piaţa muncii şi facilitarea dezvoltării economice.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, a apărut necesitatea educaţiei pe tot parcursul vieţii, ce poate fi realizată prin formare profesională continuă.

ROLUL PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA

Programele de FPC sunt o continuare sau o completare a sistemului formal de educaţie reprezentat de sistemul de învăţământ , ca alternativă pentru dezvoltarea personală şi profesională a adulților.

Acest tip de educație este denumit și educaţie informală sau nonformală.

Astfel, spre deosebire de educaţia formală organizată în instituții specializate, pe stadii de învăţământ (ciclu primar, gimnazial, liceal, universitar, masteral şi doctoral), rolul programelor de FPC ca parte a educaţiei informale sau nonformale este acela de a genera competenţe profesionale specifice, caracteristice fiecărei activităţi în parte, spre deosebire de competenţele generale oferite de sistemul de învăţământ.

Rolul programelor de FPC este acela de a oferi abilităţi şi competenţe profesionale specifice unei profesii, necesare angajatului pentru a performa la locul de muncă.

OBIECTIVELE FORMARII PROFESIONALE CONTINUE

 • Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice locului de muncă.
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază.
 • Creşterea calităţii produselor/serviciilor realizate.
 • Adaptarea mai bună și mai rapidă la cerinţele locului de muncă.
 • Îmbunătăţirea comunicării cu colegii/- superiorii ierarhici.
 • Asumarea de noi responsabilităţi la locul de muncă.
 • Îmbunătăţirea capacităţii de muncă în echipă.
 • Îmbunătăţirea managementului timpului.
 • Creşterea satisfacţiei la locul de muncă prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite.
 • Creșterea flexibilității și stabilității angajaților.
 • Reducerea fluxului de personal și asigurarea succesiunii pe posturi.
 • Creşterea perspectivelor de promovare şi dezvoltare a carierei profesionale.
 • Reconversia profesională rapidă în condițiile în care apar restructurări socio-economice.
 • Facilitarea transferului şi a utilizării calificărilor în alte ţări cu sisteme educaţionale/ de formare diferite.
 • Scăderea riscului de pierdere a locului de muncă și a riscului de șomaj.

IMPORTANȚA FPC PENTRU ANGAJATORI/ ORGANIZAȚII/ COMPANII

FPC presupune dezvoltarea unor capacități noi, schimbarea cunoştinţelor, comportamentului şi motivaţiei angajaţilor existenţi în scopul îmbunătăţirii echilibrului între caracteristicile angajatului şi cerinţele locului de muncă.

Schimbările economice precum re-tehnologizarea sau reorganizarea unor ramuri de activitate economică au determinat modificări substanţiale în cererea de forţă de muncă – ca nivel de calificare a angajaţilor şi de competenţe deţinute de aceştia.

Din ce în ce mai mulți angajatori conștientizează importanța programelor de formare profesională a resurselor umane ca element-cheie pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii.

Competențele  sociale: interacţiunea şi comunicarea : activităţi de relaționare, coordonare, organizare, management, administrare, monitorizare, de lucru în echipă, managementul resurselor, utilizarea limbilor străine etc.

Noile  competențe de baza: utilizarea calculatorului , controlul şi monitorizarea funcţionării noilor echipamente tehnice, activitatea intelectuală : activităţi de inovare, identificare şi soluţionare de probleme etc.

 

AVANTAJE ȘI BENEFICII ALE ORGANIZAȚIILOR AI CAROR ANGAJAȚI PARTICIPA LA PROGRAME DE FPC

  1. Cresterea flexibilitații si stabilitații angajaților
   Prin îmbogățirea competențelor profesionale, angajații pot lucra pe mai multe posturi, la nevoie, în cadrul aceleiași companii.
  2. Dobândirea unor cunostințe avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitații profesionale
   Prin îmbunătățirea competențelor de operare a calculatorului, învățarea unor programe noi, deprinderi de lucru pe mașini/unelte noi.
  3. Creșterea calitații resurselor umane transpusa în cresterea calitații produselor sau serviciilor realizate
   Angajații mai bine pregătiți pentru profesia lor vor lucra calitativ mai bine, mai repede,mai profesionist.
  4. Creșterea competitivitații companiei
   Având angajați mai bine pregătiți, organizația va avea un avantaj competitiv în fața concurenței.
  5. Creșterea productivitații companiei
   Angajații mai bine pregătiți vor lucra mai repede și mai bine, crescând astfel productivitatea.
  6. Creșterea capacitații de dezvoltare tehnologica a companiei
   Având angajați familiarizați cu noutățile tehnologice, organizația se va putea dezvolta mai mult.
  7. Creșterea coeziunii organizaționale
   Angajații cu competențe de comunicare, relaționare interpersonală și lucru în echipă vor lucra ca o echipă în adevăratul sens al cuvântului, fiind uniți de obiectivele comune.
  8. Promovarea pe linie ierarhica a angajaților
   Angajații mai bine pregătiți vor putea avansa în carieră- în cadrul organizației.
  9. Cresterea inițiativei în ceea ce priveste sarcinile de serviciu
   Angajații cu competențe în mai multe domenii preiau inițiativa rezolvării unor sarcini, fără a aștepta imbolduri sau îndrumări.
  10. Creșterea inovației în cadrul organizației
   Asigurată de acei angajați care sunt foarte bine pregătiți și au idei inovatoare.

 

In concluzie,

În condiţiile în care inovaţiile schimbă tehnologia şi managementul de la o zi la alta, companiile şi societăţile comerciale sunt obligate să-şi reconsidere permanent politica de resurse umane şi valoarea muncii.

Participarea angajaţilor la programele de formare profesională continuă aduce beneficii atât celui implicat direct în achiziţionarea de competenţe, cât şi angajatorului.

Indiferent de natura şi ponderea lor, de categoria de personal din care fac parte, de vârsta sau vechimea în companie sau în muncă, angajaţii manifestă din ce în ce mai mult interes pentru participarea la aceste programe de formare.

Nici o firmă nu poate da rezultate comparabile cu ceea ce există pe plan mondial dacă nu-şi va instrui permanent angajaţii prin programe de formare profesională continuă, asigurând în acelaşi timp întărirea relaţiilor dintre angajaţi, comunicarea internă, lucrul în echipă şi antrenarea angajaţilor în dezvoltarea instituţiei la care lucrează.