Comunicat de presă

Lansarea proiect „Calificare astăzi, Succes în viitor”

Denumirea beneficiarului: S.C. ABEONA S.R.L.

Valoarea totala eligibilă: 4,701,783.33 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3,796,690.26 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național: 670, 003.96 lei

Nr. de identificare al proiectului: POCU/726/6/12/135827

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” și se desfășoară pe o perioadă de 24 luni (18 Februarie 2021-17 Februarie 2023), în Regiunea Centru la nivelul județelor Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Mureș și Harghita.

S.C. ABEONA S.RL., în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „Calificare astăzi, Succes în viitor”, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constituie dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 654 persoane, având calitatea de angajați, prin furnizarea unor programe de calificare, specializare, perfecționare, cursuri competente digitale, precum și modele și practici relevante inovatoare și durabile, orientate spre consolidarea carierei și creșterea șanselor de inserție și adaptabilitate la dinamica mediului de muncă din Regiunea Centru.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului vizează 654 de persoane din care:

 • 420 persoane pentru cursuri de calificare de nivel 2;
 • 60 persoane pentru cursuri de calificare de nivel 3;
 • 174 persoane pentru cursuri de inițiere/specializare/perfecționare.

Din totalul grupului țintă de 654 persoane, se estimează faptul că aproximativ 286 persoane vor fi femei, proiectul promovând principiul nediscriminării.

Din totalul grupului țintă de 654 persoane, se estimează faptul că aproximativ 210 persoane au nivel scăzut de calificare, sunt din mediul rural sau au vârsta peste 40 de ani.

ACTIVITĂȚILE proiectului sunt următoarele:

 • Organizarea de campanii de conștientizare/informare, consolidarea unui parteneriat regional de sprijin în promovarea participării angajaților la FPC și recrutarea/înregistrarea grupului țintă;
 • Planificarea, organizarea intervențiilor de consiliere profesională, tutorat și planificarea carierei grupului țintă;
 • Planificarea, organizarea, derularea de programe de formare și certificarea competențelor profesionale;
 • Sprijinirea persoanelor certificate pentru accesarea și ocuparea unui nou loc de muncă;
 • Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare);
 • Informarea și publicitatea privind obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului;
 • Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului.

ȚINTELE proiectului sunt următoarele:

 • 654 persoane din Regiunea Centru, vor urma programe de formare profesională;
 • 540 persoane din Regiunea Centru, vor obține certificate de calificare/certificate de absolvire avizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, respectiv Ministerul Educației și Cercetării;
 • 377 persoane din Regiunea Centru, vor fi sprijinite în identificarea și ocuparea unui post/loc de muncă, în concordanță cu competențele dobândite;
 • 69 persoane, vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;
 • 1 parteneriat regional public-privat, format din 60 membri – entitate suport pentru îmbunătățirea calității formării profesionale a adulților, promovarea beneficiilor FPC și facilitarea accesului către activitățile proiectului.

Persoanele din grupul țintă vor parcurge următoarele activități, gratuit:

 • consiliere profesională;
 • cursuri formare profesională, cum ar fi:

Cursuri nivel 2:

 • Lucrător în comerț
 • Agent curățenie clădiri și mijloace de transport
 • Cameristă
 • Patiser
 • Agent DDD (dezinfecție, dezinsecție, deratizare)
 • Lucrător în electrotehnică
 • Brancardier
 • Lucrător poligraf

Cursuri nivel 3:

 • Bucătar
 • Ospătar
 • Operator CNC
 • Infirmieră

Cursuri pentru programe de inițiere, specializare, perfecționare:

 • Competențe Antreprenoriale
 • Barman
 • Tehnici de Vânzare și Negociere
 • TIC

* Pe parcursul formării profesionale, participanții sunt susținuți prin intervenții specializate de mentorat/tutorat.

 • inserție pe piața muncii (orientare în carieră/planificare în carieră, participare workshop-uri, organizare târguri de job-uri);
 • suport în continuarea procesului de formare profesională, acordând subvenții pentru achitarea taxelor de participare la noi cursuri, în limita a 69 taxe.

Persoanele interesate se pot adresa la următoarele date de contact:

ADRESA: str. C-tin. Dobrogeanu Gherea, nr.4B, ap.1 Brașov și Covasna: 0755105818
Email: proiect@abeona.ro Mureș și Harghita: 0723744944
www.succesprincalificare.ro Sibiu și Alba: 0755105815