Titlul proiectului: Calificare astăzi, Succes în viitor
Denumirea beneficiarului: S.C. ABEONA S.R.L
Axa prioritară 6: Educație și competențe

Data de începere: 18 Februarie 2021
Perioadă de implementare: 18 Februarie 2021- 17 Februarie 2023
Valoarea totala eligibilă: 4701783,33 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3796690,26 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național: 670003,96 lei
Nr. de identificare al proiectului: POCU/726/6/12/135827

Obiectivul general

Obiectivul general îl constituie dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 654 persoane, având calitatea de angajați, prin furnizarea unor programe de calificare, specializare, perfecționare, cursuri competențe digitale, precum și modele și practici relevante inovatoare și durabile, orientate spre consolidarea carierei și creșterea șanselor de inserție și adaptabilitate la dinamica mediului de muncă din Regiunea Centru.

Vezi cursuri și programe

Prioritatea de investiții-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

 Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Descriere proiect

Rezultatele previzionate

Rezultatele previzionate vizează valorificarea potențialului uman și zonal, dezvoltarea competențelor profesionale specifice sau de abilități vocaționale, dezvoltarea unei forme de colaborare (parteneriat regional public-privat), transfer de bune practici identificate la nivelul angajaților și angajatorilor, prevenirea disfuncțiilor și discriminării în procesul de muncă, inclusiv pentru femei și persoanele în etate.

Detalii

Activități proiect

Detalii

Teme orizontale

Detalii

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului vizează 654 de persoane cu domiciliul/reședința în Regiunea Centru cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani și statutul de angajați.

Rezultatele previzionate vizează valorificarea potențialului uman și zonal, dezvoltarea competențelor profesionale specifice, colaborarea și transferul de bune practici identificate la nivelul angajaților și angajatorilor, prevenirea disfuncțiilor și discriminării în procesul de muncă.

Detalii

Obiective specifice

  • OS1 Creșterea responsabilității sociale și gradului de conștientizare a minim 800 de angajați și minim 480 angajatori din Regiunea Centru, privind inițiativele eficiente, durabile și sustenabile orientate spre îmbunătățirea competențelor profesionale, prin programe de calificare, specializare, perfecționare și modele/practici relevante inovatoare și durabile, creșterea șanselor de inserție și adaptabilitate la dinamica mediului de muncă;
  • OS2 Dezvoltarea capacității de orientare și dezvoltare profesională, prin accesul la servicii consiliere, tutorat și planificarea carierei, pentru min 654 angajați (inclusiv PFA și ÎI) din județele Regiunii Centru;
  • OS3 Asigurarea accesului egal la programele de formare profesională propuse la nivelul Regiunii Centru pentru minim 654 de persoane angajați (inclusiv PFA și ÎI);
  • OS4 Certificarea competențelor profesionale, creșterea gradului de adaptabilitate a activității la dinamica economică și mecanismele progresului tehnologic pentru 540 persoane – angajați (inclusiv PFA și ÎI) din județele Regiunii Centru;
  • OS5 Îmbunătățirea inserției socio-profesionale, sprijinirea mobilității pentru min. 377 persoane angajați (inclusiv PFA și ÎI) din județele Regiunii Centru, care își vor găsi un loc de muncă ca urmare a sprijinului primit;
  • OS6 Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării, depășirii barierelor de ordin moral și etnic și accentuarea imaginii sociale a femeilor (minim 43,7% din grupul țintă vizat) și a persoanelor cu nivel scăzut de calificare/persoane din mediul rural/persoane cu vârsta de peste 40 ani (minim 32,1% din grupul țintă vizat) prin asigurarea accesului egal la pachetul de activități furnizat la nivelul Regiunii Centru (județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu);
  • OS7 Implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizării eficiente a resurselor și îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității TIC.

Rezultatele previzionate

0
persoane din Regiunea Centru, vor urma programe de formare profesională

0
persoane din Regiunea Centru, vor obține certificate de calificare/certificate de absolvire avizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, respectiv Ministerul Educației și Cercetării
0
persoane din Regiunea Centru, vor fi sprijinite în identificarea unui loc de muncă nou/diferit

Rezultatele previzionate vizează valorificarea potențialului uman și zonal, dezvoltarea competențelor profesionale specifice sau de abilități vocaționale, dezvoltarea unei forme de colaborare (parteneriat regional public-privat), transfer de bune practici identificate la nivelul angajaților și angajatorilor, prevenirea disfuncțiilor și discriminării în procesul de muncă, inclusiv pentru femei și persoanele în etate.

Toate acestea, împreună cu experiența acumulată în urma derulării proiectului, dezvoltă o valoare adaugată cu impact benefic asupra activității organizațiilor partenere, asupra capitalului uman și mediului socio-econonomic, reprezentând în același timp demersuri concrete în vederea atingerii priorităților și obiectivelor strategiilor locale, județene, regionale și naționale relevante.